Βραβεία

Διαγωνισμός νέων ερευνητών

Η ΕΛΕΜΒΙΟ, πιστή στις αρχές της για την υποστήριξη και προαγωγή των νέων ερευνητών, προσκαλεί νέους ερευνητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές/τριες) να υποβάλλουν προς κρίση τις περιλήψεις προφορικών ή αναρτημένων ανακοινώσεων και να θέσουν υποψηφιότητα για τα βραβεία μετά χρηματικού επάθλου €100,00 που θα απονείμει η ΕΛΕΜΒΙΟ στις δύο (2) καλύτερες προφορικές παρουσιάσεις Νέων Ερευνητών (υποψήφιων διδακτόρων και μεταπτυχιακών φοιτητών), στην καλύτερη αναρτημένη ανακοίνωση και στην καλύτερη παρουσίαση πτυχιακής εργασίας. 

Οι ανακοινώσεις θα πρέπει να αναφέρονται στις ευρείες θεματικές περιοχές του Συνεδρίου, με τις οδηγίες συγγραφής που αναφέρονται στην υποβολή περιλήψεων. Οι διαγωνιζόμενοι νέοι ερευνητές θα πρέπει να αναγράφονται πρώτοι στη σειρά των συγγραφέων και να πραγματοποιήσουν οι ίδιοι την παρουσίαση.

Οι περιλήψεις των ανακοινώσεων του Διαγωνισμού Νέων Ερευνητών θα πρέπει να αποστέλλονται για κρίση με μήνυμα  ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ΕΛΕΜΒΙΟ (congress2018@elembio.gr) με τίτλο θέματος «Περίληψη Νέου Ερευνητή». Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως επισυνάψουν στην υποβολή τους βεβαίωση του επιβλέποντα Καθηγητή/τριας τους ότι η ανακοίνωση που θα πραγματοποιηθεί αφορά την πρόσφατη πτυχιακή/μεταπτυχιακή/διδακτορική διατριβή του/της ή τμήμα της ή παράλληλη μελέτη στα πλαίσια της εκπόνησης της διατριβής τους.